archiv

6. 6. 2010


Zas doma na tom stejnem miste,.. v brzske dobe to bude asi casteji,.. pruchodni ulice, az po 10 hodine vecerni byva klid, ale stejne musi byt klidek, neb nechce byt nikdo rusen. Toliko volna a stejne bylo nevyuzito.